GDPR

 Provozovatel: Ing. Roman Večeřa

                 IČO: 46318101

           Adresa:Dlouhá 655/23, Znojmo, 669 04     

               Mob: 603 168 764 email: r.vecera@volny.cz 

Provozovna: Podhradí nad Dyjí č. 52, 671 06  Šafov

Informace o nakládání s osobními údaji GDPR

 • Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. K tomu se konstatuje, že ubytovaným podle ustanovení občanského zákoníku může být pouze člověk (fyzická osoba), v tomto ubytovacím řádu mimo jiné označovaný jako host.
 • Provozovatel zpracovává osobní údaje (získané od hostů, anebo osoby, která v jeho prospěch sjednala smlouvu o ubytování):
  • hosta, nezbytné pro splnění smlouvy o ubytování a případně rezervace (předsmluvní jednání), a to (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) email, (iv) telefon, (v) termín pobytu, (vi) speciální požadavky, (ix) adresa;
  • hosta, nezbytné pro poskytnutí služeb spojených s ubytováním, běžné osobní údaje: (iii) SPZ vozidla, anebo vozidel v případě poskytování parkování jako služby spojené s ubytováním; a (iv) IP adresy; (v) přehled využívaných služeb v rámci rekreačního servisu, pokud jsou svázány s pokojem; a (vi) datový provoz v případě poskytování připojení k internetu jako služby spojené s ubytováním;
  • hosta, nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ubytovatele vztahu, a to povinností k evidenci hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a to: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) datum narození, (iv) státní příslušnost, (v) číslo cestovního dokladu, (vi) číslo víza, a (vii) adresu trvalého pobytu v zahraničí.
  • získané od hosta, a to v oprávněném zájmu poskytování dalších služeb ubytovatele souvisejících se smlouvou u ubytování, popřípadě jeho pobytem v ubytovacího zařízení, a to (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) email, (iv) telefon, (v) termín pobytu, (vi) speciální požadavky.
 • Osobní údaje hostů provozovatel zpracovává:
  • automatizovaně prostřednictvím software pro řízení svého podnikání, v online rezervačním systému
  • manuálně prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.
 • Osoby, kterým mohou být provozovatelem osobní údaje hostů předány, anebo zpřístupněny jsou:
  • Cizinecká policie České republiky při plnění povinností podle ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů;
  • Obec podhradí nad Dyjí, při plnění povinností podle ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
 • Osobní údaje bude provozovatel zpracovávat po dobu (i) pěti (5) let v případě, že jsou významné pro plnění povinností uložených zákonem o účetnictví, anebo jinými předpisy na poli správy a vedení účetních záznamů; (ii) po dobu třech (3) let po skončení smlouvy o ubytování v případě údajů rozhodných pro plnění na smlouvu o ubytování; a (iii) po dobu deseti (10) let v případě údajů rozhodných pro plnění na odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení smlouvy o ubytování, zejména pro škodu způsobenou na věcech do ubytovacího zařízení vnesených, anebo v ubytovacím zařízení uložených. Uvedené doby zpracování mohou být transformovány v doby delší v případě, kdy budou osobní údaje nezbytně nutné pro výkon některého práva správce, anebo rozhodné pro řízení vedené některým orgánem státní správy, anebo soudem.
 • Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných provozovatelem, a opravu osobních údajů zpracovávaných provozovatelem. Host má právo na výmaz, anebo omezení zpracování, svých osobních údajů pouze v případě, že jsou zpracovávány výlučně na základě jeho souhlasu a není tu jiného právního důvodu pro jejich zpracování. Host má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají, a které host ubytovateli poskytnul. Provozovatel na základě žádosti hosta poskytne hostovi údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 • Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 • Kontaktní údaje ve věcech zpracování osobních údajů:

Tyto podmínky vstoupily v platnost a účinnost dnem 1.12.2020

Datum poslední změny: 2.12.2020