Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ubytování

 Provozovatel: Ing. Roman Večeřa

                 IČO: 46318101     

           Adresa:Dlouhá 655/23, Znojmo, 669 04

               Mob: 603 168 764

            email: r.vecera@volny.cz

UBYTOVACÍ ŘÁD 

Ubytovací služby RELAXA (dále také jen „ubytování“) provozované: Ubytovací služby RELAXA, ing. Roman Večeřa, na drese Podhradí nad Dyjí 52, PSČ: 671 06

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 • Ubytování hostů v námi nabízených prostorech se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“), na jejímž základě provozovatel, ubytovatel, poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit provozovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).
 • Smlouva o ubytování je uzavřena vždy elektronicky, prostřednictvím online rezervačního systému.. K dodržení požadavku formy postačí zaplacení zálohy za objednávku či rezervaci..
 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb provozovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník provozovatele, má přednost ubytovací smlouva.
 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku provozovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v pronajmutích a příslušných dostupných prostorech (dále jen „pochybení“), je provozovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany provozovatele upozorněn postupem dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.

2. Uzavření smlouvy, rezervace

 • Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v elektronické formě, popř. provést rezervaci telefonicky, a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit a zaplatit zálohu. Závazná rezervace vzniká vyplněním objednávkového formuláře a zaplacením určené zálohy.

Vystavená objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 • jméno a příjmení hosta,
 • datum narození a adresa trvalého bydliště hosta,
 • telefon hosta,
 • email hosta
 • typ apartmánu, pokoje a počet osob,
 • termín a délka pobytu.
 • Objednání povlečení, nebo povlečení vlastní
 • Oznámení o počtu malých zvířat, které budou s hostem v objektu
 • Dva měsíce před zamluveným termínem, je host povinen doplatit zbytek zálohy do 100% hodnoty rezervace. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování, přes platební bránu na stránce online rezervace.
 • Pokud dojde k technické chybě při rezervaci, zejména pak pokud cena nebude ve větší míře odpovídat aktuálnímu ceníku, je provozovatel oprávněn rezervaci zrušit při navrácení 100% z uhrazené částky, případně požadovat úhradu chybějící části za ubytování po příjezdu.
 • V ceně ubytování není zahrnut místní poplatek z pobytu, jehož výši určuje Obecní úřad Podhradí nad Dyjí na základě obecně závazné vyhlášky. Provozovatel, vybere poplatek za dospělého hosta za každou noc v prostorách provozovatele při odjezdu.
 • V objektu Chata Luďka, se při odjezdu účtuje i spotřebované elektrická energie, dle sazeb dodavatele elektrické energie.
 • V případě ubytování mimo letní sezónu, lze účtovat příplatek na topně dřevo.
 • Ubytování zvířat, musí být vždy odsouhlaseno (email, mobil) provozovatelem.

3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 • Neuhradí-li host zálohu podle článku 2 odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se uplynutím lhůty splatnosti zálohy uvedené na zálohové faktuře ruší.
 • Pokud nebude zaplacena 2 měsíce před rezervovaným termínem zbytek hodnoty dle objednávky, ruší se rezervace, objednávka a storno poplatek je v tomto případě 10% z celkové částky.
 • Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné, nebo emailové oznámení na adresu: info@ubytovani-relaxa-podhradi.cz, oznámení o odstoupení od smlouvy. Každé storno musí být od provozovatele potvrzeno emailem, nebo telefonicky. Provozovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž výše storno poplatku bude stanovena takto:
 • do 30 dnů před dnem nástupu bez odstupného
 • od 29 dnů do 14 dnů před nástupem 30% z celkové ceny pobytu
 • od 13 dnů do 7 dnů před dnem nástupu 60% z celkové ceny pobytu
 • od 6 dnů do nástupu 100% z celkové ceny pobytu
 • V případě, že host nenastoupí k ubytování do dvaceti čtyř (24) hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než jeden (1) den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky, emailem, nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v článku 2 odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.
 • V případě stornované objednávky provede Dodavatel nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené částky Odběrateli s odečtenými storno poplatku, pokud tento vznikne.

4. Příjezd do objektu

 • Ubytovaný ohlásí svůj příjezd provozovateli, nebo pověřenému pracovníkovi.
 • Host předloží svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele.
 • Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá od 15:00 do 19:00 hod v prostoru příjezdu do areálu..
 • Při nástupu k ubytování host obdrží písemný, orazítkovaný a podepsaný doklad o zaplacení.
 • V případě, že rezervace byla provedena míň jak 7 dní před nástupem, provede host úhradu přes platební portál přímo u provozovatele, který mu předá potvrzení o zaplacení.
 • Provozovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité jistoty (dále také jen „kauce“) 1.000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši, resp. výši ponížené za podmínek uvedených v článku 7 tohoto ubytovacího řádu.
 • Pověřený pracovník, nebo provozovatel seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.
 • Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
 • Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.
 • Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

5. Obecná pravidla ubytování

 • Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory provozovny a využívat služby s ubytováním spojené.
 • Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, od areálu, pokoje i vstupu do objektu (Vila Relaxa, nebo chata Luďka), (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné části smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a provozovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.
 • Host je povinen:
  • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
  • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
  • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
  • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách ubytovacího zařízení způsobil(y);
  • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby užívající prostory k ubytování a jeho okolí nadměrným hlukem;
  • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
  • při odchodu z areálu, si nechává host klíče u sebe.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele:
  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
  • měnit mezi jednotlivými pokoji vybavení daného pokoje (nádobí, apod.)
  • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu, běžnou komunikaci a kancelářskou práci;
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv a jsou možné pouze v době od 15.00 do 20:00 se souhlasem provozovatele; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách ubytovacího zařízení;
  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
  • Majitel zvířete je povinen na požádání personálu prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
  • Při využívání bazénu, jsou všichni hosté, za děti odpovídají jejich rodiče, nebo doprovod, dodržovat hygienické a bezpečnostní podmínky uvedené u bazénu. Jejich nedodržení může být sankcionováno ze strany provozovatele.
 • Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
  • kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
  • používat otevřený oheň;
  • užívat veřejně dostupného připojení k veřejné datové síti internet v prostorách ubytovacího zařízení ke sdílení, stahovaní, anebo jiné distribuci či dispozici, závadný obsah, software anebo jiná data, která by mohla narušit integritu datové sítě, anebo její výkon.

6. Odpovědnost provozovatele za věci ubytovaného

 • Pokud host požádá, převezme od něj provozovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Provozovatel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Provozovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce, kter se uzavře a zapečetí za jeho přítomnosti.
 • Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do patnácti (15) dnů po zjištění jejich poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host, osoba, která jej doprovází, anebo osoba, která jej navštívila.
 • Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje provozovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá provozovatel uskladněné věci hostovi.

7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 • Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem ubytovacího zařízení a jeho zařízení v případě požáru. Tento plán nalezne v každém pokoji, nebo chatě a k nahlédnutí u vstupu do Vily Relaxa.
 • Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo věcech ve vlastnictví jiného.
 • Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle článku 4 odst. 4.5 tohoto ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli neprodleně uhradit.

8. Odjezd z ubytovacího zařízení

 • Ubytovaný je povinen opustit a odevzdat pokoj, kde je ubytován, do 10:00 hod v den, který končí ubytování podle ubytovací smlouvy, kterou uzavřel s provozovatelem.
 • Host uzamkne pokoj a klíče předá provozovateli, nebo pověřené osobě, kterou určí provozovatel.

9. Reklamace

10. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti před poskytnutím ubytování nebo při registraci v penzionu či ubytovacím zařízení;
 • bezhotovostně před poskytnutím ubytování převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny zároveň s přijetím potvrzení rezervace).
 • určená záloha (30%) se platí převodem na účet uvedený v rezervačním emailu, kde je i VS, další možnost je placení zálohy přes propojenou platební bránu comgate. Po zaplacení zálohy je platná rezervace. Do té doby není rezervace závazná.
 • doplatek za pobyt, je nejpozději měsíc před příjezdem převodem na účet s Vám přiděleným VS .

Dodací podmínky

V okamžiku zaplacení zálohy a emailovém potvrzení Vaší rezervace, Vám vzniká nárok na ubytování v období a rozsahu dle objednávky.

Jakákoliv změna v rozsahu objednání musí být domluvena a potvrzena emailem, písemně, nebo přes sms.

Kdy nastane splatnost ceny?

V okamžiku rezervace je splatná záloha do 5-ti dnů. Připsáním příslušné částky na náš bankovní účet, je potvrzena rezervace.

Doplatek je splatný vit bod 10.4

 • V jaké měně můžete platit?

Platba ubytování je možná pouze v českých korunách (CZK).

Tyto obchodní podmínky ( Ubytovací řád) vstoupily v platnost a účinnost dnem 1.12.2020

Datum poslední změny: 24.10.2023